Saturday, April 28, 2012

ch38-146

दत्तासारिखे पूज्य दैवत । असता सहज  मार्गी तीश्तत । अभागी जो दर्शनवर्जित । मी काय पावत तयाची ।

No comments:

Post a Comment